Celní správa ČR a ERIAN

V letech 2004 až 2005 byl v rámci projektu PHARE na Celní správě České republiky vyvinut systém pro on-line elektronickou rizikovou analýzu projednávaných celních deklarací (systém ERIAN). Společnost KOMIX, jako významný hráč na poli IT, byla na základě veřejné soutěže vybrána ke kompletnímu dodání tohoto ojedinělého systému. Hlavním cílem nového systému bylo nahradit dosavadní dosluhující poloautomatický lokální systém tzv. „Blokačních tabulek“, jehož funkčnost byla omezená, systémem novým, centralizovaným, s větší pružností specifikace hledaných rizik a s dostatečnou propustností. Zvolené řešení bylo koncipováno jako univerzální expertní systém pracující v reálném čase, jehož znalostní báze je plně spravovatelná uživatelským způsobem. V porovnání s ostatními členskými zeměmi EU se Česká republika zařadila implementací systému ERIAN mezi prvních několik málo zemí, které mají realizovánu moderní plnohodnotnou automatizovanou elektronickou rizikovou analýzu.

Motivace a požadavky

Budovaný systém zpracovává průměrně cca  10 - 15 tisíc deklarací za 24 hodin, z toho cca 80 % v průběhu 6-ti hodin. Ve špičce tedy zhruba 30 deklarací za minutu. Vzhledem k tomu, že je Celní informační systém závislý na rychlé interakci s obchodníkem,  bylo nutné navrhnout takovou architekturu systému, aby byl schopen ohodnocovat příchozí deklarace v závislosti na jejich složitosti během řádově jednotek sekund.

Architektonický návrh musel zároveň počítat s tím, že v budoucnu bude objem ohodnocovaných dokladů významně růst především v důsledku plánovaného zapojení systému do zpracování dalších typů agend. Velmi důležitým, ne-li stěžejním požadavkem kladeným na nově budovaný systém bylo, aby byl maximálně otevřený vzhledem ke správě, údržbě a rozšiřování množiny apriorních informací, podle kterých ohodnocování dokladů probíhá. Tj. aby bylo možné uživatelským způsobem co možná nejjednodušeji množinu apriorních informací měnit a upravovat bez nutnosti programátorských zásahů do systému. Neméně důležitým důvodem pro uživatelskou správu množiny apriorních informací je i to, že nositelem znalostí o modelech podezřelého chování jsou specialisté z řad uživatelů, nikoliv vývojáři. V neposlední řadě je důležitým důvodem i to, že právě modely rizikového chování a jejich popis jsou tím nejcennějším a tudíž nejdůvěrnějším na celém systému, tudíž je účelné, aby s jeho obsahem bylo obeznámeno co nejméně lidí.

Jak již bylo řečeno, systém ERIAN primárně provádí elektronickou rizikovou analýzu zpracovávaných celních deklarací. Neomezuje se však na čistou on-line analýzu, tj. na analýzu pouze na základě statických apriorních informací – profilů rizik. Aby částečně eliminoval hlavní nevýhody čisté on-line analýzy (především neschopnost odhalit nové modely rizikového chování), zavádí systém ERIAN propojení čisté on-line analýzy s off-line analýzou. Toto propojení rozšiřuje možnosti on-line analýzy o schopnost automatické adaptace chování na průběžně se měnící charakteristiky reálného světa a rizikového chování.

Architektura

Transakce začíná v okamžiku, kdy, zjednodušeně řečeno, deklarant podá celní deklaraci, systém nebo celník ji přijme a aplikace ji v XML podobě odešle k vyhodnocení rizikovosti. Systém ERIAN má centrální charakter, tj. všechny přijaté deklarace jsou posílány k vyhodnocení do centra a zpět putuje odpověď opět v XML podobě.

Vyhodnocení rizikovosti probíhá na základě zadaných profilů rizik. V systému ERIAN jsou dva typy profilů rizik:

 • taktické profily (také nazývané blokační)
 • strategické profily

Posláním taktických profilů je co možná nejjednodušším způsobem zachytit relativně jednoduchý, konkrétní model rizikové situace, typicky požadavek na zastavení nebo kontrolu avizované zásilky atd. Strategické profily mají odlišné poslání, charakter i filozofii. Na rozdíl od taktických profilů, jejichž smyslem je jednoduchost, strategické profily dávají svému tvůrci plnou volnost a velmi širokou paletu nástrojů, pomocí nichž mu umožňují formalizovat i velice složité modely rizikových situací.

Vytváření strategických profilů vyžaduje na rozdíl od taktických profilů velmi znalé tvůrce, kteří musí dokonale ovládat věcnou podstatu modelované problematiky a musí mít také určité zkušenosti s algoritmizací. Strategické profily totiž poskytují obecné vývojové prostředí s možností využití podle potřeby prvků imperativního i deklarativního programování. Speciálně deklarativní programování představuje velmi mocný nástroj pro formalizaci požadovaného modelu bez nutnosti imperativně definovat postup vyhodnocení. Naopak, je-li to potřeba, může strategický profil obsahovat i sadu složitých algoritmů.

Při tvorbě profilů obsluha značně čerpá z off-line analýz historických dat uložených v datovém skladu. K tomu jí slouží různé analytické nástroje, které, stejně jako samotný datový sklad, nejsou součástí systému ERIAN. Mezi datovým skladem, resp. off-line analýzou v něm uložených dat, a profily rizik systému ERIAN existuje přímá vazba, a to v podobě automatických výpočtů externích parametrů pro některé strategické profily rizik.

Použité technologie

Pro implementaci systému ERIAN byly použity následující technologie:

 • Výměna dat (příchozí deklarace, výsledky ohodnocení): XML
 • Správa profilů: .NET 4+
 • Klientské aplikace: .NET 4+
 • Kritické části: C
 • Databáze: MS SQL   
 • Technologie .NET a MS SQL byly zvoleny zákazníkem jako součást zadání

Další rozvoj

Systém ERIAN se ukázal použitelným nejen pro oblast ohodnocování rizikovosti celních deklarací v České republice a v Srbsku, ale díky své univerzálnosti našel uplatnění i v dalších odvětvích, např.:

 • Kontrola výkazů zdravotní péče ve zdravotní pojišťovně (VOZP)
 • Řízení workflow v rámci Národního Schengenského informačního systému (Policejní prezidium)
 • Optimalizace použitých instrumentů při vymáhání pohledávek (Vostok Finance Group, Ukrajina)

Další rozšíření potenciálního uplatnění přineslo systému ERIAN otevření vůči dalším databázovým platformám (např. Oracle).

Závěr

Výjimečnost systému spočívá především v míře, v jaké mohou uživatelé prostřednictvím strategických profilů měnit chování systému a přizpůsobovat jej novým poznatkům a potřebám bez nutnosti programátorských zásahů do systému. Dále pak v třídě nástrojů, které mají uživatelé prostřednictvím strategických profilů k dispozici, v automatickém rozšíření on-line analýzy o výsledky off-line analýzy a v neposlední řadě pak v efektivitě zpracování a v otevřenosti vzhledem ke změnám a ke zpracování jiných agend.

Systém ERIAN je natolik univerzální nástroj, že je možné provést jeho zavedení i do jiných oblastí (bankovnictví, pojišťovnictví, zdravotnictví atd.) bez zásadních změn tohoto systému, kde díky své vysoké provozní rychlosti zvládne např. i opakované plošné skenování portfolia.