Nasazení nástroje ERIAN pro optimalizaci procesu inkasa pohledávek ve společnosti Vostok Finance Group

Systém ERIAN je původní expertní systém vyvinutý ve společnosti KOMIX. Historicky první implementací ERIANu bylo automatické vyhodnocování rizikovosti celních deklarací. Od té doby se ERIAN díky své univerzálnosti a ověřené výkonnosti dočkal mnoha dalších implementací v nejrůznějších oblastech, jak tematických tak geografických. Tato případová studie popisuje nasazení ERIANu pro optimalizaci procesu inkasa pohledávek ve společnosti Vostok Finance Group (VFG), jedné z největších finančních institucí na Ukrajině.

Vostok Finance Group - výchozí stav

Předmětem podnikání společnosti VFG je nákup různých typů pohledávek a jejich následné inkaso. K výběru pohledávek slouží různé nástroje, k nimž patří například upomínání prostřednictvím SMS a e-mailů, automatické a manuální telefonáty, rozesílání právních dopisů nebo osobní návštěvy. Použití každého nástroje má určitou pravděpodobnost úspěchu v závislosti na různých atributech jednotlivých případů. Použití každého nástroje s sebou nese také určité náklady a jednotlivé nástroje mají navíc ještě určitou omezenou kapacitu. Smyslem a cílem podnikání Vostok Finance Group je optimalizace procesu inkasa pohledávek ve smyslu maximalizace objemu vybraných pohledávek při současné minimalizaci vynaložených nákladů. Pro každý případ je potřeba vybrat takový nástroj, který v daném okamžiku poskytuje nejvyšší pravděpodobnost úspěchu a zároveň má co nejnižší náklady.

Společnost VFG používala pro podporu tohoto procesu vlastní řešení, které však již výkonnostně nevyhovovalo ani neposkytovalo možnost implementace složitějších rozhodovacích modelů, o jejichž zavedení VFG uvažovala. V roce 2013 uskutečnila VFG mezinárodní výběrové řízení s cílem nahradit stávající systém pro optimalizaci procesu výběru pohledávek systémem novým, lepším a výkonnějším, který by byl schopen posuzovat několikrát denně řádově miliony případů.

ERIAN přesvědčil

O dodávku pro VFG usilovali tradiční dodavatelé, například společnost FICO či Xperian, kteří nabízeli v dané oblasti svá standardní řešení. Proti těmto tradičním specializovaným systémům se o přízeň zadavatele ucházel v oblasti výběru pohledávek také systém ERIAN, který se sice nemohl chlubit takovým počtem existujících instalací, avšak na základě zkušeností z jiných oblastí sliboval výrazně vyšší provozní výkon, větší možnosti rozšiřování do budoucna a zejména výrazně nižší pořizovací a provozní náklady než tradiční specializované systémy.

Ve výběrovém řízení nakonec pružnost, provozní výkon a náklady na vlastnictví ERIANu převážily nad ostatními konkurenčními systémy, takže ERIAN byl vybrán jako nový systém pro optimalizaci výběru pohledávek ve společnosti VFG.

Průběh implementace

ERIAN je univerzální a škálovatelná platforma, kterou je pro každou typovou implementaci nutné mírně přizpůsobit. Typická customizace ERIANu sestává z definice struktury vstupních požadavků, definice a implementace výstupních akcí pravidel, struktury výstupu rozhodnutí (ohodnocení) a struktury ukládaných statistik pro sledování chování pravidel. V případě VFG se navíc jednalo o první implementaci do ukrajinského prostředí a bylo nutné ještě provést jazykovou lokalizaci. Další standardní službou poskytovanou v rámci implementace systému je analýza problematiky rozhodování v dané oblasti a návrh nejlepšího způsobu vytvoření prvotních pravidel v systému ERIAN. Na to pak navazuje školení budoucí obsluhy a tvorba výukových materiálů pro budoucí vývoj vlastních pravidel uživateli.

Z hlediska řízení projektu sestává typická implementace systému ERIAN především ze zhruba několikatýdenní fáze analýzy potřeb uživatele a návrhu potřebných přizpůsobení, po níž následuje dvou až čtyřtýdenní fáze implementace navržených přizpůsobení. Vlastní instalace ERIANu do prostředí zákazníka trvá typicky kolem jednoho týdne a po ní se provádí integrace se stávajícími systémy zákazníka a zkušební provoz s trváním podle potřeby. V případě VFG byla integrace atypická, protože z důvodu dosažení maximálního výkonu bylo standardní interaktivní rozhraní ERIANu prostřednictvím webové služby a SOAP nahrazeno vysoce výkonným dávkovým rozhraním prostřednictvím databázových tabulek.

„Zbytečně“ výkonný

V rámci integrace se systémy zákazníka proběhlo ještě nastavení konfigurace ERIANu tak, aby maximálně odpovídal výkonnostním charakteristikám produkčního provozu. Ve VFG byl ERIAN nasazen na virtuální server se 16-ti jádry CPU a konfigurací ERIANu se podařilo dosáhnout zpracování 1,1 mil požadavků za cca 3,5 minuty, tedy 5200 požadavků za sekundu. Při tomto výkonu bylo omezujícím místem čtení požadavků a zápis výsledků do databázových tabulek a zátěž dostupných CPU se pohybovala kolem 35 %. Laděním parametrů databáze, případně laděním komunikační infrastruktury, by bylo možné dosáhnout dalšího zvýšení výkonu. Dosažený výkon však již takto mnohonásobně překonal potřeby a očekávání zákazníka, proto bylo od další optimalizace upuštěno. Tento výkon umožňoval VFG skenovat celé portfolio případů i několikrát denně a pružně tak reagovat na aktuální provozní podmínky, např. na změny vytížení call center. Přitom komplexní pravidla obsahovala rozhodovací stromy s hloubkou přesahující 80 úrovní. Úspěšná a rychlá implementace vedla k rychlému získání důvěry v novou technologii.

Závěrem

V současné době je systém ERIAN nasazen v rutinním provozu a vyžaduje jen minimální provozní podporu. Se společností VFG pokračujeme ve vývoji dalších specifických funkčností. Projekt implementace ERIANu do oblasti optimalizace procesu výběru pohledávek byl velmi úspěšný a slouží jako inspirace pro další podobné aplikace, jakou je například optimalizace marketingových kampaní.